Kto jest spadkobiercą?

Dziedziczenie może wynikać albo:

  • z ustawy
  • z testamentu

 

Pierwszy krok do potwierdzenia faktu bycia spadkobiercą

Można przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem. Kończy je wydanie Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym Sąd wskazuje kto i w jakiej części (ułamkowej) nabył spadek po zmarłym, czy to na podstawie ustawy, czy testamentu.

Możliwe jest również uzyskanie Notarialnego poświadczania dziedziczenia. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jednak jest to możliwe po spełnieniu kilku warunków.

Tylko posługując się jednym z dwóch w/w dokumentów możemy w obrocie gospodarczym udowodnić swój status spadkobiercy i dokonywać przysługujących nam dalszych czynności (np. dokonać przerejestrowania samochodu, dokonać zmian danych właściciela w Księdze Wieczystej nabytego przez dziedziczenie lokalu/ nieruchomości, dokonać sądowego podziału spadku itp)

Kiedy zachowek?

Jeśli jesteś spadkobiercą ustawowym, czy to z pierwszego czy też drugiego kręgu uprawnionych) a więc żoną/ mężem spadkodawcy lub osobą spokrewnioną ze spadkodawcą (np. syn, córka, wnuki, rodzice), a spadkobierca sporządził testament i w jego treści pominął cię zapisując cały swój majątek innym spadkobiercom ustawowym bądź też innej/innym obcym osobom, jesteś uprawniony do zachowku tj: do uzyskania od spadkobierców sumy pieniężnej stanowiącej ½ bądź 2/3 wartości udziału w spadku, który otrzymałbyś gdybyś dziedziczył z ustawy.

Ważne jest, iż roszczenia tytułu zachowku przedawniają się już z upływem lat 3 od ogłoszenia testamentu.

Przyjąć czy odrzucić?

Spadek można odrzucić albo przyjąć.

Odrzucenie spadku to oświadczenie woli, które spadkobierca winien złożyć bądź przed notariuszem, bądź w toku postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże jest to możliwe jedynie w ciągu 6 m-cy od dnia,  w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (a więc nie koniecznie termin ten jest liczony od daty śmierci spadkobiercy).

Niezłożenie oświadczenia w/w terminie jest jednoznaczne z tzw: „prostym przyjęciem spadku”, którego przeciwieństwem jest tzw: „przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza”  

Różnica pomiędzy powyższymi sposobami przyjęcia spadku ma doniosłe znaczenie, albowiem ten kto przyjmuje spadek w sposób prosty odpowiada bez ograniczeń za długi spadkodawcy, także ze swojego majątku, a nie tylko z masy spadkowej, co w praktyce może oznaczać spłatę zobowiązań zmarłego  w kwocie wyższej niż wartość otrzymanego spadku.

Natomiast w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada wprawdzie za długi spadkowe (tej odpowiedzialności w ogóle nie da się uniknąć jeśli się przyjęło spadek w którykolwiek z w/w sposobów, chyba, że się spadek odrzuci), jednak odpowiedzialność jest ograniczona do wartości otrzymanego spadku, która ustala się poprzez dokonanie spisu inwentarza (a więc wycenę składników majątkowych pozostawionych przez spadkodawcę).

Warto pamiętać, że jeśli jest kilku spadkobierców to wszyscy oni w równych częściach (określonych bądź w Postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź Notarialnym poświadczeniu dziedziczenia) partycypują zarówno w aktywach jak i długach wchodzących do masy spadkowej. Jeśli więc któryś ze spadkobierców z jakichś powodów sam spłaci całość zadłużenia po zmarłym, ma prawo żądać od pozostałych spadkobierców zwrotu spłaconych długów proporcjonalnie do ich udziału w  spadku.

Dział spadku

Aby móc realnie rozporządzać poszczególnymi składnikami chodzącymi w skład przyjętego spadku, niezbędnym jest dokonanie podziału. Najczęściej odbywa się to w postępowaniu sądowym o dział spadku, gdy spadkobiercy nie potrafią dogadać się co do wartości spadku, czy tego jaki składnik komu ma przypaść po podziale.

Możliwe jest jednak umowne dokonanie działu spadku, dokonywane w formie aktu notarialnego na mocy zgodnych oświadczeń woli wszystkich współspadkobierców.

Kancelaria udziela pełnej obsługi prawnej w sprawach spadkowych. Prowadzimy zarówno postępowania sądowe o uzyskanie Stwierdzenia nabycia spadku jak i postępowania o Dział spadku. Udzielamy także drobnych porad prawnych w zakresie prawa spadkowego  i we wszystkich obszarach z tym związanych (np. podatki od spadków i darowizn itp.)