Kiedy możesz żądać zapłaty?

Domagać się płatności możemy, gdy upłynie już umówiony (najczęściej oznaczony w umowie, lub na zamówieniu termin płatności) tzn; w momencie kiedy płatność staje się wymagalna.

Początkowo warto grzecznie się przypomnieć, potem można przesyłać monity pisemne. Jeśli to nie skutkuje trzeba wystosować Przedsądowe wezwanie do zapłaty, co otwiera drogę do dochodzenia należności na drodze sądowej.

Czas to bardzo ważny czynnik

Jeśli Twój kontrahent, czy dłużnik, dla którego wykonałeś określoną usługę, czy dostarczyłeś na jego rzecz towar, albo po prostu znajomy, któremu pożyczyłeś pieniądze nie wywiązują się z obowiązku zapłaty/zwrotu, nie zwlekaj i podejmij kroki prawne zmierzające do odzyskania swoich pieniędzy.

Opieszałość może spowodować, że należność się przedawni, co szczególnie na etapie sądowego odzyskiwania długu może doprowadzić do skutecznego uchylenia się przez dłużnika od płatności, mimo, że dług istnieje, a należność jest wymagalna.

Zwlekanie z podjęciem czynności przeciwko dłużnikowi, może także doprowadzić do pogorszenia się jego sytuacji materialnej, a nawet niewypłacalności dłużnika, co mimo uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego uprawniającego do wyegzekwowania należności, uczyni działania komornika bezskutecznymi lub znacznie utrudni egzekucję z braku majątku dłużnika.

Co możemy zrobić dla wierzyciela, który chciałby odzyskać swoje należności

Kancelaria oferuje pełny zakres usług w zakresie odzyskiwania należności. Zakres działań podejmowanych w imieniu klientów obejmuje w szczególności:

 • czynności pozasądowe zmierzające do odzyskania należności,
 • udział w negocjacjach zmierzających do wypracowania ugody i jej efektywnej realizacji,
 • przygotowywanie umów cesji i asysta prawna przy sprzedaży wierzytelności,
 • przygotowywanie instrumentów służących zabezpieczeniu należności już istniejących bądź przyszłych (zastawy, hipoteki, weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie itp.),
 • wykorzystanie „ulgi na złe długi” w zakresie podatku VAT,
 • kompleksowa reprezentacja w toku postępowań o zapłatę (przygotowanie pozwu, pism procesowych, wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w toku postępowania itp.),
 • reprezentacja i koordynacja w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeśli jesteś dłużnikiem

Oferujemy pomoc prawną także osobom fizycznym i podmiotom, które będąc dłużnikami popadły w kłopoty z realizacją swoich zobowiązań wobec kontrahentów.

Obsługa prawna obejmuje w takich przypadkach w szczególności:

 • negocjacje w sprawie zmiany/ wydłużenia terminów płatności,
 • opracowywanie zasad ugodowej spłaty należności,
 • pomoc prawna przy restrukturyzacji zadłużenia wobec wielu wierzycieli,
 • reprezentacja wobec ZUS, Urzędów Skarbowych itp.
 • pomoc prawna w toku postępowań sądowych.

Od kłopotów nie warto uciekać, one oraz odsetki narastające od niespłacanych długów i koszty wytaczanych procesów zawsze „dogonią” dłużnika.