Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych, jego istota polega na „dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania” osobie uprawnionej (np. małżonkowi, dziecku). Obowiązek alimentacyjny jest najczęściej określany mocą wyroku sądowego, bądź też ugody zawartej przed sądem, ale możliwe jest także zawarcie umowy określającej zasady realizacji obowiązku alimentacyjnego pomiędzy zainteresowanymi.

Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny?

Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie przechodzi automatycznie na spadkobierców osoby zobowiązanej (np. dziadków, w przypadku śmierci rodzica). Jednakże, jeżeli nie ma osoby zobowiązanej w tzw: pierwszej kolejności (np. rodzice dziecka zmarli) albo też osoba ta nie jest wstanie tego obowiązku wykonywać (np. choroba lub trwałe kalectwo uniemożliwia matce lub ojcu dziecka jakiekolwiek zarobkowanie) wtedy można domagać się alimentów od osób zobowiązanych w tzw: dalszej kolejności (np. od dziadków).

O alimenty dla małoletniego dziecka występuje się najczęściej w momencie złożenia pozwu o rozwód/ separację, w toku postępowania rozwodowego/o separację, ale także w sytuacji gdy rodzice nie są małżeństwem, bądź też jeden z małżonków pomimo istnienia małżeństwa nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Czyni to najczęściej ten z rodziców, z którym dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim opiekę. Jeśli dziecko jest pełnoletnie, ale „nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie” ono również ma prawo do alimentów i może na drodze postępowania sądowego samodzielnie domagać się ich zasądzenia.

Wysokość alimentów

Sąd ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę 2 elementy: przede wszystkim „usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (dziecka)” oraz „zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (rodzica)”

Dlatego tak ważne jest udokumentowanie wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. Ważne są także indywidualne uwarunkowania związane np. z kondycją zdrowotną dziecka (koszty preparatów pozwalających na zminimalizowanie skutków alergii pokarmowych i skórnych, częste wizyty lekarskie, koszty materiałów opatrunkowych, leków zwianych z przewlekłymi  schorzeniami typu astma),  zwiększają one wysokość należnego świadczenia alimentacyjnego.

Nie mniej interesującą kwestią, a na pewno budzącą więcej emocji, jest możliwość domagania się alimentów od współmałżonka.
Mogą wystąpić 2 sytuacje:

  • Po pierwsze alimentów od współmałżonka może domagać się ten z rozwiedzionych małżonków, który – nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i – znajduje się w niedostatku.
  • Po drugie, rozwiedziony małżonek może żądać alimentów także gdy: – drugi z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia oraz – rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego (choć nie znajduje się w niedostatku!).

 

Prowadzenie postępowań, których celem jest udowadnianie bądź zaprzeczanie, że któryś z małżonków jest uprawniony bądź zobowiązany do alimentowania drugiego z rozwiedzionych małżonków jest każdorazowo równie frapujące co żmudne. Wymaga dużej sprawności zawodowej i umiejętności zgromadzenia odpowiednich dowodów na obronę bądź też odparcie danej tezy.

Czy potrzebujesz profesjonalisty?

Oczywistym jest, że sąd określając wysokość należnych alimentów, bierze także pod uwagę swoje doświadczenie życiowe i zawodowe. Dobrze przygotowany wniosek o alimenty, bądź też o ich podwyższenie gwarantuje zabezpieczenie interesów uprawnionego dziecka lub też współmałżonka.

Kancelaria prowadzi wszystkie typy spraw o alimenty, zarówno te dotyczące obowiązku alimentacyjnego na rzecz pełnoletnich i dorosłych dzieci, jak i spory alimentacyjne pomiędzy rozwodzącymi się / rozwiedzionymi małżonkami.

Zakres usług obejmuje: wstępne porady prawne, sporządzanie pozwów, reprezentację przed sądem oraz wsparcie w procesie ewentualnej egzekucji komorniczej należnego roszczenia alimentacyjnego.

*Cytaty pochodzą z Kodeksu Cywilnego